Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Φ.Ε.Τ. ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ “CHOCO SLIM”

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων (Ε.Φ.Ε.Τ.), µε αφορµή την προώθηση  προϊόντος µεταξύ άλλων και µέσω τηλεοπτικών εκποµπών µε την εµπορική ονοµασία «CHOCO SLIM»  µε επίκληση της πιστοποίησής του από τον Ε.Φ.Ε.Τ. ή/και την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων (EFSA), ενηµερώνει ότι οι εν λόγω αρχές δεν πιστοποιούν ούτε εγκρίνουν τρόφιµα.  Ως εκ τούτου, οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε ραδιοτηλεοπτικές ή διαδικτυακές προωθητικές ενέργειες  (διαφηµίσεις) προϊόντων καθώς και σε ενδείξεις επί της ετικέτας των τροφίµων, οι οποίες παραπλανητικώς και παρανόµως επικαλούνται ή υπονοούν την πιστοποίηση τροφίµων από τον Ε.Φ.Ε.Τ. και την  EFSA. 
Η αποστολή του Ε.Φ.Ε.Τ είναι η προστασία της υγείας και των συµφερόντων των  καταναλωτών διασφαλίζοντας µε τη διενέργεια ελέγχων τη συµµόρφωση των τροφίµων  που διατίθενται  στην αγορά µε την κείµενη ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία, ενώ o ρόλος της EFSA είναι η παροχή αντικειµενικών και ανεξάρτητων επιστηµονικών γνωµοδοτήσεων σε θέµατα ασφάλειας τροφίµων, οι οποίες δεν αποτελούν νοµοθετική πράξη ή είδος πιστοποίησης. 
πηγή:www.efet.gr/

Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017

«Προγράμματα κατάρτισης προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων»

H εταιρεία «VOUCHER ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ» επικαλούμενη την ΥΑ 14708/2007 (ΦΕΚ 1616/Β’/17-08-02007) ανακοίνωσε την υλοποίηση επιμορφωτικού προγράμματος σε προσωπικό επιχειρήσεων που χειρίζονται τρόφιμα στην Πρέβεζα, διάρκειας 8 ωρών με θέμα «Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων». Σύμφωνα με το αρχείο που τηρεί η υπηρεσία μας για τα προγράμματα υποχρεωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων, προκύπτει ότι η εν λόγω εταιρεία ουδέποτε έχει υποβάλλει αίτηση στον Ε.Φ.Ε.Τ για έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην Υπουργική Απόφαση 14708/2007 (ΦΕΚ 1616/Β΄/17-08-2007).
Επίσης, σε ότι αφορά την εταιρεία με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ INTERED ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΕ» έχει διαπιστωθεί ότι εκδίδει βεβαιώσεις με τις οποίες βεβαιώνει ότι χειριστές τροφίμων έχουν δηλώσει συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων (επιπέδου 1) του ΕΦΕΤ. Οι χορηγούμενες βεβαιώσεις αναφέρουν ότι τα προγράμματα θα υλοποιηθούν από την εταιρεία «ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ INTERED ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΕ» και ότι οι υποψήφιοι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να καταβάλουν το παράβολο των 30 € μόλις ενημερωθούν για την έναρξη των σεμιναρίων. Σημειώνεται ότι η εταιρεία αυτή όπως και η προηγούμενη ουδέποτε έχει υποβάλλει αίτηση στον Ε.Φ.Ε.Τ για έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος αρμοδιότητας Ε.Φ.Ε.Τ.
Με αφορμή τα ανωτέρω δύο περιστατικά, ενημερώνονται τόσο οι επιχειρήσεις τροφίμων όσο και το προσωπικό που εργάζεται σε αυτές και χειρίζεται τρόφιμα, για την ύπαρξη εταιρειών που επικαλούνται την απαίτηση της νομοθεσίας (ΥΑ 14708/2007) για υποχρεωτική εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων που ασχολείται με τον χειρισμό τροφίμων και προσκαλούν χειριστές τροφίμων να εκπαιδευτούν από αυτούς χωρίς να έχουν ακολουθήσει τη διαδικασία που  επιβάλλει η ΥΑ 14708/2007 και εκδίδουν βεβαιώσεις-πιστοποιητικά που δεν είναι έγκυρα όπως προκύπτει από τον έλεγχο των αρμόδιων αρχών.
Συνεπώς, εφιστούμε την προσοχή στις επιχειρήσεις και στους εργαζόμενους χειριστές τροφίμων να διερευνούν την εγκυρότητα των προγραμμάτων εκπαίδευσης που τους προτείνονται από παρόμοιους φορείς και να προβαίνουν σε διασταύρωση της νομιμότητας εφαρμογής των συγκεκριμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης.
Για τη διασταύρωση της νομιμότητας των προγραμμάτων εκπαίδευσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας (http://www.efet.gr) στο σχετικό πεδίο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» και να ακολουθούν τον σύνδεσμο «Εκπαίδευση Προσωπικού Επιχειρήσεων Τροφίμων» και στη συνέχεια το υπό τον τίτλο «Εγκεκριμένα προγράμματα εκπαίδευσης προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων» αρχείο excel.
ΠΗΓΗ:www.efet.gr

Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙA ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Με την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης, για τους όρους και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων Υγειονομικού ενδιαφέροντος, η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας,  συμβάλλει στο γενικότερο κυβερνητικό έργο απλούστευσης διαδικασιών, άρσης εμποδίων και μείωση της γραφειοκρατίας για την ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτήτων στη Χώρα, με απόλυτο σεβασμό στην προτεραιότητα της δημόσιας υγείας.
Της έκδοσης της απόφασης προηγήθηκε πολύμηνη ενασχόληση της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας, υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας και δημόσια διαβούλευση μαζί με εξαντλητικό διάλογο με συναρμόδια υπουργεία.
Οι επιχειρήσεις Υγειονομικού ενδιαφέροντος περιλαμβάνουν μια πολυπληθή και ετερογενή ομάδα εγκαταστάσεων παρασκευής και εμπορίας ειδών διατροφής, μαζικής εστίασης , χώρων διασκέδασης κλπ, μείζονος σημασίας για την Ελληνική οικονομία, εφόσον στην συντριπτική τους πλειοψηφία αποτελούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις με χιλιάδες εργαζόμενους και εκατομμύρια τελικούς καταναλωτές.
Κύριοι άξονες της νέας Υγειονομικής Διάταξης είναι:
α) Η τήρηση των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας των Επιχειρήσεων Υγειονομικού ενδιαφέροντος και των όρων περιβαλλοντικής υγιεινής για τη μη μετάδοση τροφιμογενών και άλλων νοσημάτων
β) Η επικαιροποίηση  των κατηγοριών επιχειρήσεων Υγειονομικού ενδιαφέροντος ανάλογα με το είδος δραστηριότητάς τους.
γ) Η Κατάταξη των Επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών βάσει της επικινδυνότητας σχετιζόμενης με το είδος τροφίμου και τη δραστηριότητα.
δ) Η Υποχρέωση εφαρμογής συστήματος αυτοελέγχου στις Επιχειρήσεις τροφίμων σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό.
ε) Η διασφάλιση της Υγείας των εργαζομένων
στ) Η έμφαση στο νέο τρόπο διενέργειας (ex post) Υγειονομικών ελέγχων από τις Υγειονομικές υπηρεσίες.
Η εφαρμογή της Απόφασης θα αποτελέσει τομή στον έλεγχο των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, θα διευκολύνει την άσκηση των καθηκόντων των αρμόδιων εποπτών και θα διευκολύνει την ίδρυση και λειτουργία των καταστημάτων σύμφωνα με το συμφέρον της δημόσιας Υγείας.

Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017

ΕΦΕΤ: Άρση απαίτησης ανάκλησης τροφίμων «Τσάι Κεϋλάνης» και «Πράσινο Τσάι Κίνας»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Ε.Φ.Ε.Τ. ενημερώνει τους καταναλωτές ότι προέβη στην άρση της απαίτησης ανάκλησης /απόσυρσης των τροφίμων τσαγιού Κεϋλάνης και πράσινου τσαγιού Κίνας διότι η παρουσία των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων άνω του επιτρεπόμενου ορίου αφορά στα αποξηραμένα βότανα που καταναλώνονται ως έχουν. Επισημαίνεται ότι τα εν λόγω τρόφιμα, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως επί της επισήμανσής τους, καταναλώνονται ως αφέψημα και όχι ως έχουν.
Ειδικότερα, πρόκειται για τα ακόλουθα τρόφιμα, τα οποία εισάγονται από τον Συνεταιρισμό «ΑΣΣΜΑ ΣΥΝ. Π.Ε.», Παλλάδος 24-26, Ψυρρή, Αθήνα :
Α) Τσάι Κεϋλάνης, με την εμπορική ονομασία «Κίτρινο Κανάρι Νο1», σε συσκευασία των 250 γρ. και ανάλωση πριν από 31-12-2021 και
Β) Πράσινο Τσάι Κίνας, με την εμπορική ονομασία «GTea The Vert De Chine, Special Gunpowder», σε συσκευασία των 250 γρ. και ανάλωση πριν από 31-12-2020.
Με βάση τα ανωτέρω παύει η ισχύς του δελτίου τύπου που εκδόθηκε στις 29 Μαΐου 2017 με θέμα : "Ανάκληση μη ασφαλών τροφίμων «Τσάι Κεϋλάνης» και «Πράσινο Τσάι Κίνας»".
Ο Ε.Φ.Ε.Τ. καλεί τους καταναλωτές, που έχουν προμηθευτεί τα ανωτέρω προϊόντα, να τα καταναλώσουν σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως που αναφέρονται στην επισήμανσή τους.
Πηγή: www.efet.gr

Τετάρτη, 31 Μαΐου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Φ.Ε.Τ. "Ανάκληση μη ασφαλών τροφίμων «Τσάι Κεϋλάνης» και «Πράσινο Τσάι Κίνας»"

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής, κατά την διενέργεια ελέγχων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Επίσημος έλεγχος για την παρακολούθηση των επιπέδων των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στα τρόφιμα», έτους 2017, προέβη σε δειγματοληψία τσαγιού Κεϋλάνης και πράσινου τσαγιού Κίνας και σε συνεργασία με το Γενικό Χημείο του Κράτους, διαπιστώθηκε παρουσία πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων μεγαλύτερη του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου.
Ειδικότερα, πρόκειται για τα ακόλουθα τρόφιμα, τα οποία εισάγονται από τον Συνεταιρισμό «ΑΣΣΜΑ ΣΥΝ. Π.Ε.», Παλλάδος 24-26, Ψυρρή, Αθήνα :
Α) Τσάι Κεϋλάνης, με την εμπορική ονομασία «Κίτρινο Κανάρι Νο1», σε συσκευασία των 250 γρ. και ανάλωση πριν από 31-12-2021 και
Β) Πράσινο Τσάι Κίνας, με την εμπορική ονομασία «GTea The Vert De Chine, Special Gunpowder», σε συσκευασία των 250 γρ. και ανάλωση πριν από 31-12-2020.
Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση / απόσυρση του συνόλου των συγκεκριμένων παρτίδων των εν λόγω τροφίμων από τον Συνεταιρισμό «ΑΣΣΜΑ ΣΥΝ. Π.Ε.» και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.
Ο Ε.Φ.Ε.Τ. καλεί τους καταναλωτές, που έχουν προμηθευτεί τα ανωτέρω προϊόντα, η απεικόνιση των οποίων φαίνεται κάτωθι, να μην τα καταναλώσουν.